โลโก้เว็บไซต์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลทรายขาว โดยได้จัดกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลทรายขาว โดยได้จัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลทรายขาว โดยได้จัดกิจกรรม"การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (CAMPUS SAFETY ZONE)" ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อำเภอพาน , สภ.อ.พาน , องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU)ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการหอพัก , ผู้ประกอบการโดยรอบ รวมทั้งการจัดระเบียบบ้านเช่า หอพักนักศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้อง ไม่เป็นแหล่งมั่วสุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา