โลโก้เว็บไซต์ โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้เข้าร่วมโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ร่วมแข่งขัน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประกอบไปด้วยนายวุฒิพงษ์ ฟั่นแปงนักศึกษาหลักสูตรการจัดการและนายจิระพงศ์ วงศ์ผาบนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ประกอบไปด้วยนายศุภากร แก้วมารัตน์นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและนายเจษฎา ภาชนนท์นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งนี้มีอาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโตและอาจารย์กรปภา จันทาพูนเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการหมุนเวียนกันรับเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการร่วมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา