โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai Inno-Q Day 2017 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

 

นิยามคำศัพท์

นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ หมายถึง การเชื่อมโยงหรือการประยุกต์ แนวทาง หลักคิดรวมถึงคำสอนของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปฏิบัติตนในชีวิตตามยุคสมัยใหม่

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช. / ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา สมาชิกทีมละ 2-5 คน

 

เงื่อนไขในการส่งแผนผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด

ภาพยนตร์สั้น ความยาว 5-10 นาที อยู่ในรูปแบบไฟล์ avi /mov /mp4 มีคุณภาพระดับ 480p ขึ้นไป โดยเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารแนวคิดของผลงาน (โครงเรื่อง) มีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK ขนาด 16 ในกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว

เนื้อหาในเอกสารแนวคิดของผลงานประกอบด้วย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถาบันการศึกษา

ชื่อผลงาน (ผลงานใหม่/ผลงานต่อเนื่อง พร้อมระบุปีที่เริ่มดำเนินผลงาน)

สถานที่ดำเนินผลงาน

รายละเอียดผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ความเป็นมาของการจัดทำผลงาน

แนวคิด/ วิธีการที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (แนวคิด/ วิธีการคืออะไร และจะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างไร)

วิธีการจัดทำผลงาน (บอกขั้นตอนและวิธีการทำ)

การบูรณาการเข้ากับ การเรียนการสอน (สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างไร)

วัตถุประสงค์ของผลงาน

แผนการดำเนินงานโดยย่อ และกรอบเวลาในการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ผลประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับ

ข้อมูลผู้จัดทำผลงาน ระบุ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เบอร์ติดต่อ และอีเมล์

เกณฑ์การให้คะแนน

ในรอบแรกจะพิจารณาจากโครงเรื่องและ Clip VDO ที่แต่ละทีมส่งเข้ามาแล้วทำการคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้าไปนำเสนอในรอบสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ส่วน (100 คะแนน) ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน เป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน (20 คะแนน)

ส่วนที่ 2 ความสวยงาม ประกอบด้วย การลำดับภาพ องค์ประกอบภาพ เสียง เทคนิคพิเศษ (20 คะแนน)

ส่วนที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (30 คะแนน)

ส่วนที่ 4 การนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย สามารถนำไปใช้กับการเรียนและการสอน การประยุกต์ใช้ได้จริงทุกที่ทุกเวลา (20 คะแนน)

ส่วนที่ 5 การนำเสนอ ประกอบด้วย เนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ ทำงานเป็นทีม การตอบคำถาม (10 คะแนน)

การส่งผลงานเข้าประกวด

 

โครงเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ pdf

Clip VDO บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและหน้าปก หรือส่งทางอีเมล์ Sunida@hu.ac.th ส่งมายัง

อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การประกาศผล

 

การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย

พิจารณาคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจาก โครงเรื่องและ Clip VDO โดยจะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2560 ตรวจสอบผลงานที่เข้ารอบได้ที่เว็บไซต์

การนำเสนอผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย

ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ทีม ต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (เวลาที่ชัดเจนจะประกาศ อีกครั้ง) โดยให้เวลานำเสนอทีมละ 15 นาที

การประกาศผลผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม

ประกาศผลโดยนำคะแนนผลงานทั้ง 5 ส่วน (100 คะแนน) มารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 

รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

รางวัลดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องมาจัดแสดงผลงาน พร้อมกับรับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 074-200343-344


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา