โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปลาย ความต้องการและแนวทางการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปลาย ความต้องการและแนวทางการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ และ ดร.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปลายในหัวข้อเรื่อง ความต้องการและแนวทางการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาคในพื้นที่ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย และเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงาน และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา