โลโก้เว็บไซต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2560 สำหรับข้อกำหนดในการประกวดฯ ประกอบด้วย "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร" เจ้าของสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และมูลนิธิบัวหลวง เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560" จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง พิจารณาภายในเวลาที่กำหนด และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรเป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทรศัพท์ 02-3333924


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา