โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (เขตพื้นที่ เชียงราย) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (เขตพื้นที่ เชียงราย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี
 ประเภทโควตา (สอบเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

------------------------------------------------------------

         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา*เชียงราย*ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น         
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีกำหนดการสอบ วัน จันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕ . ๐๐ น.
โดยได้จัดสถานที่สอบ ดังนี้

    ๑. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ห้องพักอาจารย์ชั้น ๒ อาคารวิศวกรรมโยธา                                                                                
    ๒. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมโยธา
    ๓. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องพักอาจารย์ชั้น ๑ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
    ๔. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องพักอาจารย์ชั้น ๑ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
    ๕. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องพักอาจารย์ชั้น ๒ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ
    ๖. สาขาวิศวกรรมโลจีสติกส์ ห้องพักอาจารย์ชั้น ๒ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ
    ๗. สาขาวิชาการจัดการ ห้องประชุมงานวิชาการ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ
    ๘. สาขาวิชาการบัญชี ห้องบรรยาย ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ
    ๙. สาขาวิชาการตลาด ห้องเรียน ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ
   ๑๐. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ห้องเรียน ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ

และขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทุกขั้นตอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-รอบโควตา-2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา