โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                   เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเปลี่ยนแปลงผลงานการก่อสร้างจากเดิมผู้เสนอราคาต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผู้รับจ้างต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

                   ข้อ ๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เชื่อถือ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา