โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๓

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย  มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๓ 
 โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังเอกสารแนบ

          กำหนดรับรายละเอียดและยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึง วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ
กองบริหารทรัพยากรเชียงราย คณะกรรมการจะเปิดซองส่วนที่  ๑  เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคา ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย

             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  เชียงราย  ระหว่างวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๑-๘๐  ต่อ  ๑๒๓๓  ในวันและเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา