โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding ราคากลางของงานจ้าง ในการประหวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๐๐๐ บาท (สี่เเสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายการเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา