โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมหลักสูตรการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย DESCRIPTIV & INFERENTIAL STATISTICS | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมหลักสูตรการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย DESCRIPTIV & INFERENTIAL STATISTICS

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย DESCRIPTIV & INFERENTIAL STATISTICS ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย รวมทั้งผู้ที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกทิพย์  อโนราช อาจารย์กลุ่มวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ(บธ2205) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา