โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Basic training of software operation for Agriculture & food testing | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Basic training of software operation for Agriculture & food testing

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Basic training of software operation for Agriculture & food testing จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด (BECTHAI) และบริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ ไซแอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือชนิดต่างๆ สาธิตการใช้งานของเครื่อง และฝึกการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงด้านเทคโนโลยีเกตเวย์ของอุตสาหกรรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย มีแผนการดำเนินการเปิด “หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ” เพื่อให้บริการวิชาการทั้งการจัดอบรมให้ความรู้  การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ให้กับนักวิจัย อาจาร์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (ทั้ง 6 เขตพื้นที่) รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ บธ 2205 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว : ชนิกานต์   คำสมุทร

เรียบเรียง : กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา