โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านแผน นโยบายและยุทธศาสตร์, รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์  เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนายรัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมี หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา และนายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังประชุม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา