โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                             วันที่ 28 มีนาคม 2567 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยโครงการหมู่บ้านยั่งยื่น (Sustainable Village) นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปี 2567 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา