โลโก้เว็บไซต์ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อดำเนินงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร ให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย รายละเอียดดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา