โลโก้เว็บไซต์ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ซึ่งจัดเป็นอาคารควบคุมภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ต้องจัดให้มีการจัดการพลังงานในหน่วยงานเพื่อลด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งผลให้ลดภาระการน าเข้าพลังงานของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา