โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนามว้า  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้าการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนามว้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้าการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนามว้า จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้าการเกษตรจากกล้วยน้ำว้า ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในระดับพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี นายอำนวย คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนายสุทัศน์  กิจพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว กล่าวถึงทิศทางการสนับสนุนและผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปของชุมชน ร่วมกับ นางสาลี ภิไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ จากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่ลาว โดยในงานจัดให้มีการบรรยายจาก นายกรกช ปราบปรามชัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม พร้อมคณะ ผู้มากด้วยความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมอาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย บรรยายองค์ความรู้เรื่อง การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรจากกล้วยน้ำว้า เป็นกล้วยอบธัญพืช ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนนามว้า ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา