โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพานจังหวัดเชียงราย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิก)
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิก)
3. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คลิก)
4. ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (คลิก)
5. บทนิยาม 1 (คลิก)
6. บทนิยาม 2 (คลิก)
7. ร่างขอบเขตของงาน_TOR (คลิก)
8. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (คลิก)
9. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (คลิก)
10. สัญญาซื้อขาย (คลิก)
11. แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญาซื้อ) (คลิก)
12. หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) (คลิก)
13. หนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการเสนอราคาการซื้อ) (คลิก)
14. ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน (คลิก)
15. ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน (คลิก)
16. ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน (คลิก)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา