โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 กรกฎาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับนักศึกษา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์ กับการทำเกษตรอินทรีย์ วิถีพุทธเต็มรูปแบบ ซึ่งการจัดการอบรมในหัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นี้ ได้เน้นการตระหนักรู้ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา