โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller:PLC)ระดับ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller:PLC)ระดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                              วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller:PLC)ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 7 -9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกีรติวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายสุกิติ  ทองคำ, นางสาววรัท  สุวิสุทธิเกษม, นายชุมพล  มาลัยนวล และ นางสาววรัญญา  เพี้ยงจันทร์, นางสาวกันตภัทร  พระศรี จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา