โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัด 20 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันพุธที่ ( 3 พ.ค. 66 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  20 ปี ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งการประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  20 ปี ของจังหวัดเชียงรายนี้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ   ซึ่งในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 โดยการขับเคลื่อน

เป้าหมายฯ 20 ปี ผ่านแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และโครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปีและต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

          โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบขั้นตอนและกิจกรรม การจัดทำ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดเชียงราย เพื่อจะดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับต่างๆ บนพื้นฐานศักยภาพและโอกาส  รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้แก่บุคลากรของจังหวัด เพื่อให้มีการจัดเป้าหมายพัฒนา จังหวัดครั้งละ 20 ปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ผู้แทนอำเภอ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน  ผู้แทนภาคประชาสังคม  ผู้แทนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา