โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัย“อย่างแจ่ม” มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมวิจัย“อย่างแจ่ม” มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 21 โครงการ จากการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น"  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ในนามผู้แทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับมอบโล่รางวัล จากนายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร   ที่ผ่านมาโครงการวิจัยยังได้รับการคัดเลือกจากชุดโครงการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนภายใต้กรอบวิจัย“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” อีกด้วย

     งานวิจัยดังกล่าวเป็นการทำงานแบบบูรณาการศาสตร์ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งศึกษาและยกระดับคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม สู่มูลค่าใหม่ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาแผนที่และพื้นที่ทางวัฒนธรรม การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ รวมถึงการวัดและประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความอยู่ดี มีสุข และอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่นของในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา