โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expro 2023) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expro 2023)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธิเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expro 2023) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลัง อว. กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปประธรรม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำเอาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ต่อไป
                        โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ, คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้คิดค้น ประดิษฐ์ขึ้น พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าไปแก้ไขปัญหาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา