โลโก้เว็บไซต์ ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 18 กันยายน 2565 ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ขนาด 300 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการหลวงห้วยแล้ง จำนวน 45 คน เพื่อการอนุรักษ์และลดการใช้พลังานในชุมชนหรือสถานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงราย-พะเยา เป็นการสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในศูนย์มูลนิธิโครงการหลวงและในชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับศูนย์มูลนิธิโครงการหลวง และกิจกรรมทางด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์ฯ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา