โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับคณะหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพของผู้รับทุนติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับคณะหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพของผู้รับทุนติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 11 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 19 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  และคณะผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพของผู้รับทุน พร้อมทั้งติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงานของสถานศึกษาสายอาชีพในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบตามกำหนดระยะเวลา พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และมาตรการในการดูแลและป้องกัน ปัญหา ติดตาม เฝ้าระวัง ระบบการแก้ไขปัญหาเมื่อพบสิ่งผิดปกติที่อาจส่งผลต่อผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้ เข้าพบปะนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อสอบถามปัญหาทั้งในด้านของการเรียน ปัญหาส่วนตัว และเพื่อให้กำลังใจกับนักศึกษาของโครงการดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา