โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skill for School ให้กับนักเรียน รร.พานพิทยาคม อ.พาน จ. เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนา Soft Skill for School ให้กับนักเรียน รร.พานพิทยาคม อ.พาน จ. เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนา Soft Skill for School ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพานพิทยาคม ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ. เชียงราย
เนื่องด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย มีพันธกิจในการจัดการศึกษาโดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญของ Soft Skill ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เยาวชนและประชนทั่วไปได้รู้จัก และเป็นทางเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                          กิจกรรมวันนี้จึงสร้างความสุข สนุกสนานและทำให้น้องๆ พานพิทยาคมได้รู้จัก ได้เข้าใจ ได้เห็นถึงความสำคัญของ Soft Skill สำหรับการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตของพวกเขาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา