โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2558 ให้ติดต่อรายงานตัวที่ห้องพยาบาลพี่จิณณ์ณิชา อินยะพรม (พี่จอม) เพื่อติดต่อขอรับทุนดังกล่าว ภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตามเวลาราชการ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หลักสูตร เกรดเฉลี่ยรวม
1 58121101008-6 นางสาวคำจันทร์ ใจสะอาด บช.บ.การบัญชี 3.96
2 58121101030-0 นางสาวนัทธมน ฟูชามินทร์ บช.บ.การบัญชี 3.93
3 57141204004-0 นายชวลิต ลือเดช บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3.91
4 57121101044-2 นางสาวพิมพ์นารา ชัยกะแซม บช.บ.การบัญชี (สำเร็จการศึกษา) 3.9
5 58121101048-2 นางสาวพลอยไพลิน ขำศรี บช.บ.การบัญชี 3.89
6 58121101084-7 นายทศพร ศรีลาดเลา บช.บ.การบัญชี 3.89
7 57141202026-5 นางสาววราภรณ์ แซ่ดวง บช.บ.การตลาด 3.85
8 57121101008-7 นางสาวจันทกานต์ ใจเพียร บช.บ.การบัญชี (สำเร็จการศึกษา) 3.84
9 57121101061-6 นางสาววิภาวรรณ พยายาม บช.บ.การบัญชี (สำเร็จการศึกษา) 3.84
10 58121101052-4 นางสาวพัชรี ดีเลิศ บช.บ.การบัญชี 3.83
11 57121204024-0 นางสาววราภรณ์ เมืองหล้า บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(สำเร็จการศึกษา) 3.82
12 56141204002-5 นายกฤษฎา ดินขาว บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3.78
13 57121201010-2 นางสาวจันจิรา คิดดี บธ.บ.การจัดการ   (จบการศึกษาแล้ว) 3.78

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หลักสูตร เกรดเฉลี่ยรวม
1 57123207012-8 นายธเนศ ศรีพรม วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3.86

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา