โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย โดยประธานในพิธีทำความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้  ประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพพร้อมกัน 

                    นอกจากนี้ในพิธียังได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย

1. ชั้นตรา ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  : รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ

2. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ 

3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย :

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์       นำอิน
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย   อำนวยพรเลิศ

4. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย :   

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พรมมี
        2. อาจารย์ธนีนุช  เร็วการ

5. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก :

        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  เมตไตรพันธ์
        2. อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์  โลตุรัตน์
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระพงศ์       ลือชัย
        4. ดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ
        5. อาจารย์ววรรธนะรัตน์  ไชยวงศ์
        6. ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์

6. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก :  นายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง

และพิธีมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังนี้
                    1. รางวัลนักวิจัยด้านผลงานวิจัยดีเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์
                    2. รางวัลนักวิจัยด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไภสัชชา   อินพูลใจ
                    3. รางวัลนักวิจัยด้านงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร   พัชรประกิติ
                    4. รางวัลนักวิจัยด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิทธิบัตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์
                    5. รางวัลนักวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : อาจารย์เจษฎาพงษ์  หาญสุทธิเวชกุล
                    6. รางวัลนักวิจัยด้านผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ : อาจารย์หฤทัยรัตน์    จันต๊ะคาด
                    7. รางวัลนักวิจัยด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น : อาจารย์พิทธ์นันท์   สมไชยวงค์
                    8. รางวัลนักวิจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดีเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์


                 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา