โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัล TRM Gold Awards ในโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ Talent Mobility 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัล TRM Gold Awards ในโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ Talent Mobility 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1079 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลTRM Gold Awards จากทั้งหมด 168 ในโครงการ Talent Mobility 2565 ในกลุ่มราชมงคลทั้งหมด 9 แห่ง ในหัวข้อโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในฟาร์มเกษตรอินทร์ด้วยระบบอัจฉริยะ" ในงาน RMUT TRM day ณ ห้องนครรังสิตบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร
                          สำหรับโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช.ดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM PLATFORM)” เพื่อยกระดับภาคประกอบการของประเทศ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพ โดยมีศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธี
                          สำหรับกิจกรรมภายในงาน TRM-Days ประกอบด้วย การเสวนาด้านนโยบายและความคาดหวังของประเทศ ที่มีต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคประกอบการ แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการไปสู่ความสำเร็จ การแสดงผลงานร่วมกันของนักวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและภาคประกอบการ และการจับคู่เพื่อการทำงานร่วมกันอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา