โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 9 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้แบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 ภาค ภาคเช้า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) และภาคบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                           สำหรับโครงการรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความคุ้นเคยระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษา โดยได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการกับนักศึกษาโดยตรงมาให้คำแนะนำ อาทิ งานวิชาการ ได้รับเกียรติจากคุณณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการ ได้มาให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียน ทำความรู้จักกับระบบทะเบียนกลาง การทำความเข้าใจเรื่องของผลการศึกษา, อาจารย์อนิรุทธิ์   สงค์ธนาพิทักษ์  หัวหน้าศูนย์ภาษาเชียงราย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC การขอเข้าเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์เจ้าของภาษา, คุณโสมวรรณ  ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ ทางด้านสารสนเทศ การเข้าระบบ WIFI ในมหาวิทยาลัยฯ การใช้บริการห้องสมุด, คุณจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ มาให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา นำทีมโดย คุณปิยะดา  ครูบา  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา, คุณสุรพงษ์  โด่งดัง, และคุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรหม มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การกู้ยืมเงินเรียนในโครงการ กยศ., การเบิกประกันชีวิต การขอผ่อนผันทหาร เป็นต้น ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามข้อสักถามกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา