โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ, ดร.พันทิพา ปันสุวรรณ, ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ และดร.เดือนเพ็ญ มโนเรือน เข้าร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 เพื่อผลักดันสินค้า OTOP สู่กระบวนการคัดสรร สร้างคุณค่า สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จ้งหวัดเชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพุทธศักราช 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดเชียงราย
                      คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
                      กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  4 ประการ ได้แก่ 
1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะนำไปสู่การพัฒนา 
2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                      จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ปรากฎว่ามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการคัดสรรฯ จำนวน 203 ราย 357 ผลิตภัณฑ์  แบ่งเป็น ประเภทอาหาร 116 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 67 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 91 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 52 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมในวันนี้ เป็นการพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ระดับจังหวัด กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ประกอบการทุกราย จะต้องนำผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง ระดับจังหวัด พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และจังหวัดจะได้บันทึกผลคะแนน ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
                      ในโอกาสนี้ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าคัดสรร และพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมการคัดสรรที่จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์  OTOP ให้ดียิ่งขึ้น หากได้รับผลการคัดสรร ในระดับ 3-5 ดาว ก็จะมีโอกาสเข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าในระดับประเทศ เช่น งาน OTOP Midyear , OTOP ศิลปาชีพ, OTOP City ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ยังมีโอกาสได้คำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย และผู้ประกอบการที่มีผลการคัดสรรในระดับ 5 ดาว ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ “เชียงรายแบรนด์” ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเป็นโอกาสดีๆที่ผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป

 

ขอขอบคุณ 

ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย /คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา