โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ผู้ช่วยศาสตราจารยวิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา