โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                            วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมิติและแก้ไขปัญหาตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานบูรณาการระดับพื้นที่ รวมทั้งรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา