โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 มี.ค 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงานกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาพิเศษมาแสดงเผยแพร่บนเวทีเชิงวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่ในเวทีระดับนานาชาติ

          โดยภาคเช้าเป็นการนำเสนอ จากวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1  หัวข้อ From cows to humans - one embryologist’s experience  ผู้นำเสนอ Shan Wilkinson: Tennessee Reproductive Medicine, Tennessee, USA
ท่านที่ 2  หัวข้อ Environmental strategies to mitigate heat stress in feedlot cattle  ผู้นำเสนอ Prof.Dr. Leonel Avendaño-Reyes: Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California, México
ท่านที่ 3  หัวข้อ Fish conservation in the lower Mekong basin: diversity and abundance in Thailand ผู้นำเสนอ Asst.Prof.Dr. Rachanee Nammatra: Walai Rukhavej Botanical Research Institute, Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand
ท่านที่ 4  หัวข้อ Coffivino process: A new era of coffee fermentation ผู้นำเสนอ Assoc.Prof.Dr. Wanphen Jitjaroen: Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand
ท่านที่ 5  หัวข้อ Frozen dough: prospects, challenges and efforts to overcome the challenges โดย ผู้นำเสนอ Dr. Erni Sofia Murtini: Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
ท่านที่ 6  หัวข้อ The agricultural data retrieval fitting for data science and machine learning processing aspect ผู้นำเสนอ  Sutthisak Sukhamsri: Ph.D. candidate, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan.
 
          และภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา (Student Oral Presentations) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และBrawijaya University, Indonesia รวมผลงานนำเสนอ 22 เรื่อง ทั้งนี้สามารถดาวล์โหลด Book of Abstract VICSAT2021 ผ่านทาง https://sat.rmutl.ac.th/page/VICSAT-2022-for-students


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา