โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1016 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และและคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชน สังคม หรือสามารถนำมาประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรเพื่อพิจารณาโครงสร้างรายวิชา รวมถึงความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนโดยคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา