โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
……………………………………………………..

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔  นั้น
                     บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                    ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ มกราคม 2565 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสำนักบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 

>>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<<<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา