โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมประกวดโครงการ

เชิญร่วมประกวดโครงการ "โตโยต้า ถนนสีขาว"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ซึ่งเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงสาเหตุของ
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
โครงการโตโยต้าถนนสีขาว จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “Campus Challenge” ขึ้น
โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย โดยโตโยต้าถนนสีขาว
ได้เล็งเห็นถึงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นไอเดียหรือสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่
เพื่อนำมาใช้ในการลดอุบัติเหตุทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปใน
อนาคต
  

    โดยกิจกรรม “Campus Challenge 2016” ในปีนี ้ จะเปิดรับสมัครและทำการประกวดโครงการ
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ทริปทัศนศึกษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุ่น และโอกาสฝึกงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
พร้อมทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 50,000 บาท โดยในปีนี ้ทางโตโยต้าจะสนับสนุนให้ทีมที่
ชนะเลิศได้ขยายผลกิจกรรมต่อเนื่องอีก 6 เดือน หลังจากจบกิจกรรม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

>>>รายละเอียดโครงการ  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา