โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเวทีการก่อสร้างพระยามังรายหลวง (เวทีที่ 3) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเวทีการก่อสร้างพระยามังรายหลวง (เวทีที่ 3)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 2 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.รัฐพล เกติยศ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และนายภานุพงษ์ ราชคมน์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมเวทีการก่อสร้างพระยามังรายหลวง (เวทีที่ 3)  โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เปิดประธานเปิดการประชุม เพื่อระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พระยามังรายหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการยกระดับการท่องเที่ยวสู่การสร้าง New Land Mark ของอำเภอพาน เพื่อให้การดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามรูปแบบและศิลปกรรมที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนฯ ในการนี้ผมได้เสนอข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระนามของกษัตริย์พระองค์นี้ จากนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและลงมติ ข้อเสนอมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ใช้ พระยามังรายหลวง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3113482422215740&id=100006620380452&anchor_composer=false


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา