โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                               วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) U2T เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และ รศ.ดร.สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ อาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย
                               สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว ให้แก่มหาวิทยาลัย) U2T เฟส 1 มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว มีอาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ เป็นหัวหน้ากิจกรรมโครงการย่อยได้จัดการพัฒนาผล และมี ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์ ดูแลทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน การออกแบบโลโก้ แนะนำการนพเสนอผลิตภัณฑ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และมีอาจารย์กรปภา  จันทาพูน ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ swot โดยได้กำหนดให้เป็นท่องเที่ยว 3 แบบ คือ  1.ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2.ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และ 3.ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำ e-book เพื่อง่ายต่อการหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว และแนะนำให้จัดทำคู่มือผู้ประกอบการในการทำท่องเที่ยวอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ อาจารย์กนกพงษ์  ศรีเที่ยง เข้ามาดูแลทางด้านการเพาะเห็ดและออกแบบโรงเรือน โดยได้เข้ามาแนะนำวิธีการออกแบบโรงเรือน ดูแลความชื้นของโรงเรื่องการพ้นฝ่อยละออกน้ำ เป็นต้น อาจารย์สมควร  สงวนแพง เข้ามาให้การอบรมด้านช่างฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องมือการเกษตร ช่างเชื่อม และอาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น เข้ามาให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถเข้ามาแก้ไขปัยหาของชุมชนและพัฒนาให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา