โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญาเม็งราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญาเม็งราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส   แสวงงาม หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ดร.สุรชัย  อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญาเม็งราย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
                        สำหรับโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญาเม็งราย นี้เป็นโครงการที่ อำเภอพาน ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ยกระดับคุรภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการยกระดับการท่องเที่ยว สู่งการสร้าง New Land Mark ของอำเภอพาน ให้เป็นจุดแห่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย โดยจุดที่ได้มีการกำหนดให้ก่อสร้างเป็นลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญาเม็งรายนั้น อยู่  ณ บริเวณ หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  

 

ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ : นายพสิษฐ์  ฉายากุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา