โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุจิตตา  หงษ์ทอง อาจาร์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน จำนวน 1,000 ราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 800 ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 100 ราย และวิทยาลัยเชียงราย 100 ราย โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกันในการทดลองใช้ระบบการให้บริการแบบใหม่ในการให้วัคซีน ซึ่งจะ ลดขั้นตอน /ลดเวลารอคอย/แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ครบถ้วน โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล จาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้น ปี3 และ ปี4 จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ดังกล่าวจากเหตุการณ์จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการรับวัคซีน COVID 2019 ส่วนใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้ ทางหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานอุดมศึกษา 3 สถาบันในจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยพัฒนาระบบการให้วัคซีน เกิดประสิทธิภาพทางด้านการปฎิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ และเพื่อทดสอบการฉีดวัคซีน COVID 2019 ถึงความสามารถในการฉีดวัคซีน COVID 2019 ได้จำนวนปริมาณเท่าไหร่ต่อวัน การศึกษาปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา