โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับพื้นที่ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับพื้นที่ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ ผ่านระบบออนไลน์  MS Teams ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารยธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมให้ข้อมูลและรับฟังสรุปผลการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา