โลโก้เว็บไซต์ แจ้งว่าที่บัณฑิตเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งว่าที่บัณฑิตเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1042 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

                       ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลล้านา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้บัณฑิตดำเนินการ ดังนี้
     ๑. บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อยย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
     ๒. บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อยใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ๓. บัณฑิตทุกท่านส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มายังงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
     
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
๑. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
๒. แบบตอบรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. หนังสือขออนุญาตหน่วยงาน
๔. หนังสื่อแจ้งเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕ แบบตอบรับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านระบบ Google Forms

๖. ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในงานพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

๗. ประกาศการแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  1 ประจำปีการศึกษา 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา