โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา ครั้งที่ ๒  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา ครั้งที่ ๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มี 4 ไฟล์ 1. ประกาศ 2. สเปค 3. เอกสารประกวดราคา 4. เอกสารแนบท้าย

    กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตะ้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-723971-80 ต่อ 1231 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ >>>ประกาศ >>>ขอบเขตงาน >>>เอกสารประกวดราคา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา