โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อให้การสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในที่ประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.อังกูร  ว่องตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ถาวร  อินทโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา