โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอแผนดำเนินงานวิจัยโครงการการพัฒนาเมืองและชุมชน สู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอแผนดำเนินงานวิจัยโครงการการพัฒนาเมืองและชุมชน สู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และคณำทำงานโครงการ"การพัฒนาเมืองและชุมชน สู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว"เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย"" นำทีมโดยดร.สุบิน  ใจทา, อาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูล และ ดร.แววดาว พรมเสน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมนำเสนอแผนการปฎิบัติการการวิจัย การเก็บตัวอย่างงานวิจัย โครงการ"การพัฒนาเมืองและชุมชน สู่ความยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว"เชียงรายเมืองเกษตร สีเขียว อาหารปลอดภัย""  ให้แก่ผู้เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวได้รับฟัง โดยมีคุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้ตอบข้อสักถามและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ ณ อาคารเทอดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลนครเชียงราย 

ภาพ: นายพสิษฐ์ ฉายากุล

ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา