โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ และนางสาวศิริมาตย์  ธรรมวงค์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย ภายใต้ โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมระดมความคิด ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา