โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
1.ประกาศ
2.สเปค
3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.เอกสารแนบท้าย

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตะ้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-723971-80 ต่อ 1231 ในวันและเวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา