โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงผลงานการวิจัยการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงผลงานการวิจัยการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 เมษายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              "ผ้าทอร่วมสมัยหัวใจพลับพลา" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดแสดงผลงานการวิจัยการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย ณ โซน video wall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ชมและรับรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอในวงกว้าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ โดยมี ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 เมษายน 2564 ผู้ใดที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการได้ตามวันเวลาดังกล่าวค่ะ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา