โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์สมควร  สงวนแพง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน ณ ห้องเอื้องสายหลวง อาคารสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                โดยมีพาณิชย์จังหวัดเชีงราย แจ้งนโยบายการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ และแนวทางการจัดทำแผนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย การรายงานสถานการณ์และบริบทของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ต่อการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงราย การทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ห่วงโซ่คุณค่า เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชีวัด เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา