โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประจำปีการศึกษา 2563

                      ให้ตรวจสอบรายการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ตามเว็บไซด์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.thซึ่งทางหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อดำเนินการด่วนที่ ห้องพยาบาล

                      เมื่อถึงกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารวัน เวลา สถานที่ ตามใบหมายเรียกเข้ารับราชการ เกณฑ์ทหาร (ใบ สด. 35) และเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วให้ถือว่าหมดเหตุผ่อนผัน ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารของตัวเอง ภายในกำหนด 30 วัน

                      (ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารปีเดียวแต่ให้ดำเนินการรายงานตัวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะจบ จึงจะขอดำเนินการถอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ (กรณีนี้ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เดิมเท่านั้น หากศึกษาเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นให้ยื่นเรื่องใหม่ ณ สถานที่เข้าศึกษา) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ห้องพยาบาล)

พี่จิณณ์ณิชา  อินยะพรม
Tel. 095-6757675

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา